fbpx

Privacy en Persoonsgegevensbeschermingsbeleid

Bij Dent Adavista (dentadavista.com) hechten we het grootste belang aan de veiligheid van uw persoonsgegevens. Uw persoonlijke informatie wordt verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens Nr. 6698 (“WBP”).

Hoe Uw Persoonsgegevens Verwerkt Kunnen Worden

Overeenkomstig Wet Nr. 6698 kunnen de persoonsgegevens die u deelt met dentadavista.com op verschillende manieren worden verwerkt, geheel of gedeeltelijk automatisch, of niet-automatisch als onderdeel van enig gegevensregistratiesysteem. Elke bewerking uitgevoerd op gegevens binnen het kader van WBP wordt beschouwd als “verwerking van persoonsgegevens.”

Doelen en Juridische Redenen voor het Verwerken van Uw Persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die u deelt, zullen worden verwerkt in overeenstemming met WBP en gerelateerde secundaire regelgevingen voor de volgende doeleinden:

 • Om te voldoen aan de vereisten van de diensten die we aan onze klanten bieden, in overeenstemming met de behoeften van het contract en technologie, en om onze producten en diensten te verbeteren;
 • Om informatie te verstrekken aan aanklagers, rechtbanken en relevante overheidsfunctionarissen over zaken die betrekking hebben op openbare veiligheid en juridische geschillen, op verzoek en zoals vereist door de wetgeving;
 • Om verschillende mogelijkheden aan onze leden te bieden of binnen het wettelijk kader te delen met personen of instellingen die deze mogelijkheden kunnen bieden;
 • Om reclamevoorkeuren te analyseren,

Informatie over Derden of Organisaties waaraan Uw Persoonsgegevens Kunnen Worden Overgedragen

Voor de hierboven genoemde doeleinden kunnen de persoonsgegevens die u deelt met dentadavista.com worden overgedragen aan onze hoofdaandeelhouders, adverteerders, directe of indirecte binnenlandse/internationale filialen; lidbedrijven die de dentadavista.com-infrastructuur gebruiken en andere gerelateerde individuen en organisaties, evenals derden en organisaties in binnen- en buitenland met wie we diensten ontvangen of samenwerken als Gegevensverwerkers. Onze regelgeving met betrekking tot cookies die voor reclamedoeleinden worden gebruikt, maakt deel uit van dit “Privacy- en Persoonsgegevensbeschermingsbeleid” en is te vinden op “dentadavista.com/cookie-beleid”. Klik hier voor meer informatie over ons Cookiebeleid.

Manier van Verzamelen van Uw Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld via:

 • De dentadavista.com-website en mobiele applicaties, met behulp van formulieren die informatie bevatten zoals naam, achternaam, adres, telefoon, zakelijk of persoonlijk e-mailadres; voorkeuren op pagina’s die worden bezocht met gebruikersnamen en wachtwoorden, IP-records van uitgevoerde transacties, door de browser verzamelde gegevens zoals cookiegegevens, navigatieduur en -details, locatiegegevens;
 • Van individuen die hun persoonsgegevens delen voor doeleinden zoals het aangaan van een commerciële relatie met dentadavista.com, solliciteren naar een baan, een aanbieding doen, via visitekaartjes, cv’s, aanbiedingen en andere middelen, in een fysieke of virtuele omgeving, face-to-face of op afstand, mondeling, schriftelijk of elektronisch;
 • Indirect van verschillende kanalen, gegevens verkregen van websites, blogs, wedstrijden, enquêtes, games, campagnes en soortgelijke doeleinden gebruikte (micro)websitesen sociale media, e-nieuwsbrief lees- of klikacties, gegevens verstrekt door openbare databases, sociale deelsites zoals sociale mediaplatforms (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat, etc.) inclusief open profielen en gedeelde gegevens;

Persoonsgegevens Verkregen Vóór de Inwerkingtreding van de WBP

Aangezien dentadavista.com niet operationeel was vóór de effectieve datum van de WBP, 7 april 2016, beschikken we niet over persoonsgegevens die vóór deze datum zijn opgeslagen.

Overdracht van Uw Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens die zijn verzameld via een van de bovenstaande methoden, kunnen worden overgedragen aan dienstverleners in het buitenland (geaccrediteerd door de Raad voor de Bescherming van Persoonsgegevens en gelegen in landen die voldoende bescherming bieden voor persoonsgegevens) in overeenstemming met WBP en voor contractuele doeleinden. Uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan:

 • Bedrijfspartners waarmee we samenwerken en/of diensten ontvangen voor de presentatie en promotie van producten en diensten,
 • Bevoegde autoriteiten die uw locatie zullen bepalen in geval van een noodoproep,
 • Regulerende en toezichthoudende instanties, rechtbanken en uitvoeringsdirecties, en andere officiële instanties, en andere overheidsinstellingen of organisaties die bevoegd zijn om uw persoonsgegevens op te vragen,
 • Rechtspersonen die in een commerciële relatie staan met dentadavista.com en uw telefoonnummer hebben,

indien dit noodzakelijk wordt geacht.

Opslag en Bescherming van Persoonsgegevens

dentadavista.com is verplicht softwarematige maatregelen te nemen zoals hashing, encryptie, transactielogging, toegangsbeheer en fysieke beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang te voorkomen en de systemen en databases die uw persoonsgegevens bevatten te beschermen, in overeenstemming met artikel 12 van de WBP. In het geval dat persoonsgegevens door illegale middelen door anderen worden verkregen, zal de situatie onmiddellijk schriftelijk en in overeenstemming met de wettelijke regelgeving aan de Raad voor de Bescherming van Persoonsgegevens worden gemeld.

Persoonsgegevens Nauwkeurig en Actueel Houden

In overeenstemming met artikel 4 van de WBP is dentadavista.com verplicht om uw persoonsgegevens nauwkeurig en actueel te houden. In deze context is het vereist dat onze leden hun nauwkeurige en actuele gegevens delen of bijwerken via de website/mobiele applicatie, zodat dentadavista.com zijn verplichtingen kan nakomen die voortvloeien uit de huidige wetgeving.

Rechten van de Eigenaar van Persoonsgegevens Volgens de WBP

Artikel 11 van de WBP is van kracht sinds 7 oktober 2016 en volgens dit artikel zijn de rechten van de Eigenaar van Persoonsgegevens na deze datum als volgt:

 • De Eigenaar van Persoonsgegevens heeft het recht om bij dentadavista.com (de gegevensbeheerder) met betrekking tot zichzelf te verzoeken;
 • Te weten of persoonsgegevens worden verwerkt,
 • Indien persoonsgegevens zijn verwerkt, om hierover informatie te verzoeken,
 • Het doel van de verwerking van persoonsgegevens en of deze worden gebruikt in overeenstemming met hun doel te kennen,
 • De derde partijen te kennen waaraan persoonsgegevens binnenlands of internationaalworden overgedragen,
 • Indien persoonsgegevens onvolledig of onnauwkeurig zijn verwerkt, om hun correctie te verzoeken,
 • Om de verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens te verzoeken binnen het kader van de voorwaarden voorzien in artikel 7 van de WBP,
 • Indien persoonsgegevens zijn gecorrigeerd, verwijderd of vernietigd, om deze operaties te laten melden aan derde partijen waaraan persoonsgegevens zijn overgedragen,
 • Bezwaar te maken tegen een nadelig resultaat door middel van analyse van de verwerkte gegevens uitsluitend via geautomatiseerde systemen,
 • Indien de persoon schade lijdt als gevolg van onwettige verwerking van persoonsgegevens, om vergoeding van de schade te eisen.

Contact en Aanvraagmethode

De door dentadavista.com aangestelde Gegevensbeheerder Vertegenwoordiger zal worden aangekondigd in het Register van Gegevensbeheerders en op het internetadres waar dit document zich bevindt, wanneer de juridische infrastructuur is voorzien. Eigenaars van Persoonsgegevens kunnen hun vragen, meningen of verzoeken richten aan het e-mailadres [email protected]. dentadavista.com kan positief/negatief reageren op de verzonden verzoeken, mits gerechtvaardigd en binnen 30 dagen, schriftelijk of digitaal. De procedures met betrekking tot de verzoeken zijn in principe kosteloos. Echter, als de procedure kosten met zich meebrengt, behoudt dentadavista.com zich het recht voor om een vergoeding te vragen. Deze vergoedingen worden bepaald op basis van het tarief bepaald door de Raad voor de Bescherming van Persoonsgegevens volgens artikel 13 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door uw persoonsgegevens te delen op onze webpagina, applicaties en andere kanalen, verklaart u uw toestemming, die wordt gedefinieerd als expliciete toestemming in WBP als geïnformeerde toestemming die vrijwillig wordt gegeven over een specifiek onderwerp, voor het gebruik van gegevens gedeeld met de sociale media-applicatie dentadavista.com op de webpagina, applicaties en sociale media-kanalen, voor notificaties en suggesties, om te worden gedeeld met derden voor commerciële doeleinden ten behoeve van leden, en dat u zich tot dentadavista.com zult wenden voordat u uw wettelijke rechten uitoefent.

Teeth Whitening Campaign